مقالات

پنج بازی روانی ناسالم ما با دیگران

پنج بازی روانی ناسالم ما با دیگران

بازی‌های روانی به دو بخش سالم و ناسالم تقسیم می‌شوند. بعضی از بازی‌های روانی بازی‌هایی هستند که نتایج اثربخش و مثبتی به همراه دارند و ماهیت آنها درست مانند بازی‌های دوران کودکی ما است که حس همبستگی و تعلق را میان و دوستان‌مان به‌وجود می‌آورد. برخی دیگر بازی‌هایی ناسالم هستند که از سیستم روانی یا باوری ناسالم نشات می‌گیرند و موجب تفرقه و جدایی می‌شوند. در بازی‌های روانی ناسالم اصل بر این است که طوری با روان طرف مقابل بازی کنیم که کارآیی و سطح عملکرد او را پایین بیاوریم تا خودمان برتر و جلوتر از او باشیم.

ادامه مطلب